Vegepod fresh

Straight from the pod today.

Vegepod fresh beets radish tomato rocket served w turkey deli